Doelstelling van de DASSC

De DASSC ziet de sledehondensport als breedtesport, waarbij iedereen op zijn eigen manier en naar eigen mogelijkheden de sport kan en mag beleven.
De doelstelling van de DASSC in het kort:
- De leden in alle vrijheid de mogelijkheid te bieden op de eigen manier de sledehondensport te beoefenen.
- Het op een zo hoog mogelijk niveau brengen en handhaven van de Nederlandse sledehondensport in de meest brede zin; dit zowel met betrekking tot de sportbeoefening als ten aanzien van organisaties en officials.
- Het beschermen van de belangen van de sport en de deelnemers, de honden in het bijzonder.
- Het actieve streven naar non-discriminatie van mens en dier binnen de sledehondensport en het bevorderen van een beter onderling begrip.
- Samenwerking met andere sledehondensportorganisaties in binnen- en buitenland en harmonisatie van regelgeving.
- Het bevorderen van een onderling prettig sociaal klimaat, waarin iedereen, van topsporter tot recreant zich prettig voelt.

Deze doelstelling trachten wij te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere organisaties, hetzij door aansluiting bij en in samenwerking met overkoepelende organisaties door:
- De sledehondensport te beschouwen als een breedtesport, waarin naast de wedstrijdsport ook plaats is voor de toer- en recreatieve sportbeoefening.
- Opleidingen te verzorgen via seminars, training- en voorlichtingsbijeenkomsten voor zowel sporters als -officials.
- Wedstrijden te organiseren onder het motto ‘Samen lopen, maar separaat waarderen’. Dit impliceert, dat voor het eindresultaat in de diverse wedstrijdklassen een onderverdeling gemaakt wordt in niet-raszuivere en raszuivere teams, waarbij binnen de laatstgenoemde groep nog verbijzondering mogelijk is.
- Toe te zien op de correcte toepassing van de van kracht zijnde regelgeving en overtredingen te signaleren en te corrigeren. Naast interne maatregelen is kennisgeving aan zusterorganisaties, hogere geledingen en/of externe bevoegde instanties mogelijk.
- Te streven naar meer- en betere samenwerking tussen de diverse sledehondensportorganisaties, met name ook ten aanzien van overheid en media.
- Naast aandacht voor de diverse specifieke sportgebonden zaken, ook aandacht te schenken aan sociale aspecten tijdens evenementen en wedstrijden, teneinde de saamhorigheid en de onderlinge verstandhouding te versterken.

Bij de DASSC is het (aspirant-)lidmaatschap als volgt geregeld.
Nieuwe leden blijven aspirant-lid totdat ze blijk hebben gegeven van een zeker niveau van theoretische en praktische basiskennis van de sledehondensport. Dit kan door actieve deelname aan een door de DASSC georganiseerde cursusdag en een opleidings/praktijkweekend, waar onderwerpen zoals discipline, omgaan met honden, wedstrijdregels, training en voeding aan de orde zullen komen. De cursusdag wordt afgesloten met een examen. In het opleidingsweekend leert men de theorie om te zetten in de praktijk.
Als men slaagt voor het examen, het praktijkweekend heeft gevolgd en minimaal een seizoen actief lid is, krijgt men een driverslicentie als bewijs van lidmaatschap met stemrecht. De driverslicentie is en blijft eigendom van de DASSC en kan ingetrokken worden, waarbij het betreffende lid het stemrecht verliest. Deze regeling geldt ongeacht in welke vorm of met welke sledehonden men de sport bedrijft. Bovendien geldt deze regeling ook voor een tweede lidmaatschap in een gezin. Na drie jaar moet men kunnen aantonen dat men nog aan de criteria voldoet, bijvoorbeeld aan de hand van wedstrijduitslagen of door nog eens voor het examen te slagen. Uiteraard is iedereen welkom op de opleidingsweekends en -dagen

Bestuur DASSC